لادن منصور

متولد ۱۳۲۹ متاهل

کارشناس ارشد مشاوره و روان شناسی آموزشی از دانشگاه سانفرانسیسکو- کالیفرنیا در امریکا سال ۱۳۵۶

کارشناس مشاوره از مدرسه عالی پارس ۱۳۵۳

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۹۶

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن مشاوره ایران

سوابق اجرایی و تدریس

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۷۳ تا کنون

عضو هیات مدیره انجمن مشاوره ایران به مدت ۲ سال ۱۳۸۴

عضو هیات علمی پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران در شهریور ۱۳۸۵

سابقه فعاليت نوشتاري و پژوهشی:

مقایسه تعارض زناشویی و ابعاد آن در مراجعین زن- فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مشاوره ایران- ۱۳۸۳

شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر اول دبیرستان- فصلنامه علمی پژوهشی علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۶

بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی کارکنان زن متاهل- فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی ۱۳۸۷

بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و شغلی در زنان پرستار در دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران- ۱۳۸۵

بررسی علل و پیامدهای ناشی از ارتباط دوستی با پسرها در دانش آموزان دختر دبیرستانهای منطقه یک تهران در پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران

شرکت و ارایه مقاله در بیست و ششمین کنگره بین المللی روان شناسی کاربردی در یونان- ۱۳۸۵

شرکت و ارایه مقاله در هفتمین کنفرانس علمی انجمن آسیایی روان شناسی اجتماعی در مالزی- ۱۳۸۶

شرکت و ارایه مقاله در بیست و نهمین کنگره بین المللی روان شناسی- آلمان ۱۳۸۷

سوابق فعالیت مشاوره و درمان:

مشاور مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی دکتر نورانی پور (از ۱۳۸۸ تا کنون)

مشاور و درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه

فهرست