دکتر فاطمه عطایی

متولد ۱۳۴۴ متاهل

دکتری روانشناسی تربیتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران)

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی(دانشگاه الزهراء)

کارشناس روانشناسی بالینی (دانشگاه علامه طباطبایی)

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور

۱۵ سال سابقه مشاوره در آموزش و پرورش

۱۲ سال سابقه مشاوره با کودک و نوجوان

مددکار اجتماعی در بهزیستی و دارای سابقه همکاری با هسته مشاوره منطقه ۲ آموزش و پرورش

روانشناس و مشاور مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دکتر نورانی پور از سال ۱۳۸۸ تا کنون

برگزار کننده کارگاههای آموزشی مخصوص کودکان ADHD (نارسایی توجه/ بیش فعال) و والدین کودکان و نوجوانان ADHD .

فهرست